Despre noi

DEZVOLTARE

Dezvoltarea sectorului de FACILITY MANAGEMENT, modificările legislative din domeniul educaṭiei, precum ṣi maturizarea pieṭei de FM prin influenṭele venite din pieṭele consacrate din Europa ṣi nu numai, detemina trecerea la o nouă etapă care să acopere într-o mai mare măsură una dintre necesităṭile ṣi cerinṭele majore actuale, cea de educare si perfecṭionare a pieṭei de FACILITY MANAGEMENT.

APFM îşi propune ca prin acţiunile şi activităţile pe care le întreprinde să susţină performanţa sub toate aspectele ei, atât a profesioniştilor din domeniu, cât şi performanţa activităţii principale (core business) creată în mediul de lucru susţinut de FACILITY ŞI PROPERTY MANAGERI.APFM este o nouă şi importantă opţiune, în plan educaţional în industria de P&FM la nivel operaţional, managerial şi universitar.Toată activitatea educaţională a academiei este orientată către performanţă, inovaţie, noutăţi şi tendinţe în domeniu, susţinând dezvoltarea personală ca prim pas al strategiei organizaţionale a companiei de realizare a obiectivelor asumate.

Astfel, APFM este un important integrator al serviciilor de şcolarizare, instruire şi certificare pe o piaţă dinamică, caracterizată de schimbări tehnologice, legislative şi de consum rapide şi radicale, în care accentul cade firesc pe pregătirea personalului pentru a putea exploata toate oportunităţile care apar în acest context.Misiunea asumată de APFM este de promovare a Property & Facility Management (P&FM) ca industrie reglementată în care îşi desfăşoară activitatea specialişti pregătiţi la nivelul standardelor pieţei naţionale şi internaţionale. Pentru aceasta, APFM livrează instrumente de pregătire la toate nivelurile din industria de P&FM pentru susţinerea şi creşterea performanţei.

MANAGEMENT

ACADEMIA DE PROPERTY ṢI FACILITY MANAGEMENT îsi propune să devină un etalon în segmentul educaṭional pentru PROPERTY ṢI FACILITY MANAGEMENT prin programele de educare și motivare profesională atat a practicienilor din aceste domenii cat si a membrilor mediului universitar si preuniversitar care doresc o cariera in acest domeniu. Adaptarea continuă a programelor ṣi cursurilor în funcṭie de cerinṭele ṣi necesităṭile determinate la modul general de schimbările din domeniu cât ṣi în mod particular în relaṭia directă dintre client ṣi property sau facility manager, este principalul deziderat al nostru, in acest fel fiind in permanenta concordanta cu noile trenduri.

PERFORMANŢĂ

ACADEMIA DE PROPERTY SI FACILITY MANGEMENT prin programul educational pe care il propune aduce in atentia practicienilor modalitati de rezolvare a provocarilor din activitatea zilnica cu predilectie prin prezentarea experientelor proprii si studii de caz sustinute de catre specialistii din domeniu, coroborate cu concepte teoretice legate de fiecare curs in parte. Planurile de invatamant, in care zona practica si exemplele de buna practica sunt elementele de baza, fac din ACADEMIA DE PROPERTY SI FACILITY MANGEMENT o institutie de invatamant care aduce realitatea profesionala cotidiana in atentia factorilor decizionali care au legatura atat cu mediul de lucru in care se creeaza performanta dar si cu obiectivele activitatii principale (core business).